A- A A+ PZD ustawienie kontrast PZD ustawienie kontrast

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
  ul. Polna 115
  87-100 Toruń
  od poniedziałku do piątku
  w godzinach: 7:00-15:00
 • Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie jednostki lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.21 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa;
  • cel zajęcia pasa drogowego;
  • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego a w przypadku reklam powierzchnię reklam;
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • Mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem dowolnym kolorem granic pasa drogowego i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
  • Plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  • Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.
  • Zaopiniowany pozytywnie przez PZD w Toruniu i KM Policji w Toruniu, zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z pasie drogowym, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  • Kopię decyzji warunków na lokalizację.
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych jeśli wniosek nie będzie zawierał wszystkich powyższych elementów.

 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika– oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminach:
  • do 14 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku oraz wymaganych dokumentów,
  • do 30 dni w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,
  • do 2 miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.
 • Min. 14 dni – złożenie wniosku przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 • 7 dni – termin dla Wnioskodawcy na uzupełnienie braków formalnych, na wezwanie Zarządcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu dróg w Toruniu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

OPŁATY

 • Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą NR XII/88/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
 • Opłatę za zajęcie pasa należy uiścić na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu: KDBS 67 9550 0003 2024 0201 1327 0001, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
 • 17 zł za udzielone pełnomocnictwo. Wpłata na rachunek UMT 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

KARY

 • Za zajęcie pasa drogowego:
  • bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy,
  • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie,
  • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty zgodnie z Uchwałą NR XII/88/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz.470, poz.471, poz.1087, poz.2338, z 2021 r. poz.54),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, poz. 285, poz.695, poz.1298, z 2021 r. poz.54),
 • Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj- Pom. Poz. 7554 z dnia 30.12.2019 r.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016, poz. 1264),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz.1044),
 • Uchwała nr 325/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego w zakresie zadań zarządcy dróg powiatowych.

W przypadku składania wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej w terminie krótszym niż 14 dni należy dołączyć do wniosku Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania


Przed przystąpieniem do robót oraz po ich zakończeniu należy skontaktować się z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu w celu podpisania odpowiednich protokołów.

Kontakt: tel.: 601 923 769, 601 643 612