A- A A+ PZD ustawienie kontrast PZD ustawienie kontrast

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w Toruniu, ul. Polna 115, 87 – 100 Toruń. Administrującym danymi osobowymi jest Dyrektor PZD w Toruniu.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PZD w Toruniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZD w Toruniu za pomocą adresu poczty elektronicznej – agmarkanc@wp.pl
 3. Administrujący danymi osobowymi – Dyrektor PZD w Toruniu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez Powiatowy Zarząd Dróg działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  b) w przypadku realizacji zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
  c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg w związku z prowadzeniem działalności jako jednostki organizacyjnej Powiatu Toruńskiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  d) dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
  e) wewnętrznych celów administracyjnych, prowadzenia korespondencji Powiatowego Zarządu Dróg, w tym także w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego (w ramach realizacji swoich zadań);
  f) zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w celu realizacji obowiązku nałożonego przez Art. 20 ust. 15 Ustawy o Drogach Publicznych z dnia 30.10.2018 r. w szczególności poprzez prowadzenie pomiarów ruchu pieszego za pomocą monitoringu wizyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e).
 5. Działania te prowadzone są na podstawie:
  a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.).
  b) Uchwała Rady Powiatu Toruńskiego nr XVI/98/2012 z 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
  c) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm).
  d) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz. 1044).
  e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016, poz. 1264).
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania jednak konsekwencją nie podania ich jest brak możliwości działania w wyżej wymienionych obszarach.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PZD w Toruniu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor PZD w Toruniu.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wydania zezwolenia, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego, i tam przechowywane przez okres 5 lat.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   prawo do przenoszenia danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF) – do pobrania