A- A A+ PZD ustawienie kontrast PZD ustawienie kontrast

Informacje o PZD

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

Zdjęcie siedziby PZD

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu zwany dalej PZD, to samodzielna jednostka budżetowa, utworzona w trybie i na warunkach określonych Uchwałą Nr XXXIV/223/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r.

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu mieści się przy ul. Polnej 115.

Oddział Służby Liniowej ma siedzibę w Małej Grzywnie, gm. Chełmża.

Przedmiot i zakres działania

Zgodnie ze Statutem PZD przedmiot działania obejmuje:

 • planowanie,
 • budowę,
 • modernizację,
 • utrzymanie,
 • organizację i zarządzanie ruchem,
 • ochronę dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych powiatu,
 • wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych, a w szczególności:
 • planowanie i nadzór nad budową i modernizacją sieci dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich,
 • utrzymanie sieci drogowej obiektów inżynierskich,
 • organizacja i zarządzanie ruchem,
 • planowanie, utrzymanie, modernizacja i budowa oświetlenia dróg,
 • planowanie, utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
 • utrzymanie dróg w okresie zimowym,
 • ewidencja dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym,
 • organizacja badań obciążenia ruchem sieci dróg,
 • udział w pracach związanych o programowaniem i planowaniem rozwoju sieci dróg,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 • opracowywanie planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz urządzeń – obiektów inżynierskich, w konsultacji z Zarządami Gmin,
 • zajmowanie się następującymi innymi sprawami, na podstawie i w zakresie określonym w posiadanych upoważnieniach,
 • lokalizacja w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
 • przeprowadzaniem pojazdów ponadgabarytowych,
 • zajmowania pasa drogowego i rozliczania opłat tego tytułu,
 • orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego w przypadku jego naruszenia lub nieprawidłowego wykonania robót,
 • wprowadzenie ograniczeń w ruchu drogowym w razie uszkodzenia nawierzchni lub zagrożenia awarią,
 • wydawaniem pozwoleń na lokalizację w pasie drogowym reklam, tablic ogłoszeniowych i naliczaniem z tego tytułu należnych opłat.

Nadzór na Powiatowym Zarządem Dróg w Toruniu sprawuje Zarząd Powiatu.

PZD może współdziałać z gminami w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.

Powiatowym Zarządem Dróg w Toruniu kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektor PZD kierując jednostką organizacyjną, odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

Strukturę organizacyjną PZD określa jego „Regulamin organizacyjny”, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu zatrudnia łącznie 22 osóby.

Regulamin organizacyjny PZD (plik pdf)

Statut PZD (plik pdf)

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu administruje siecią dróg o łącznej długości ponad 302 km, na obszarze 8 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, w zarządzie PZD są również 4 obiekty mostowe.

Sprzęt, którym dysponuje PZD to m.in.:

piaskarka z pługiem,
pługi odśnieżne,
posypywarka do piasku,
ramię hydrauliczne
ciągniki rolnicze,
przyczepy,
podkrzesywarki,
zagęszczarka,
rozdrabniacz do gałęzi,
kosiarki.

 

Nasza lokalizacja

 

.